ПРАВИЛНИКПРАВИЛНИК
за ползване на помещението на Читалище.то – 2014 г. 

гр. София, ул. „Лавеле“ 11

I.    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.    НЧ „Читалище.то-2014“наема и поддържа помещение от 55 кв. м. на ул. „Лавеле“  11, гр. София.
2.    Помещението се използва от Читалище.то за организиране на културни събития – поетични четения, рецитали, камерни концерти; дискусии и други събития съгласно Устава. Помещението се използва също и като co-working пространство срещу заплащане.
3.    Непосредственото оперативно управление се извършва от Секретаря(Мениджър) на Читалище.то, който се отчита за своите действия пред Настоятелство.
4.    Между 17.30 и 21.30 ч. за помещението се грижи и отговаря „Координатор събития” на Читалище.то.


II.    СЪБИТИЯ
5.    По време на събитията в помещението на Читалище.то може да се събира наем или вход по решение на Настоятелството. Приходите от наема и входа се използват за покриване на разходите по основната дейност на Читалище.то.
6.    Органите, членовете и симпатизантите на Читалище.то организират затворени и отворени събития, които се съгласуват със служител на Читалище.то и се въвеждат в седмичния график на Читалище.то.
7.    При затворените събития наемателите на помещението имат право да определят пропусквателния режим по време на събитието. Наемът за затворени събития е 40лв. за един час, 70 лв. за два часа и 90 лв. за три часа.
8.    При отворените събития всеки член или симпатизант на Читалище.то може да присъства като спазва на реда за провеждане на събитието установен от организаторите. Наемът за отворено събитие е 25 лв. за 1 час, 40 лв. за два часа и 60 лв. за три часа.
9.    По време на затворените и отворени събития е осигурен платен бюфет с напитки и храни. Приходите от бюфета се използват за покриване на разходите на Читалище.то – заплати, хонорари, наем, режийни и др.
10.    Отговорник за бюфета е служител на Читалище.то.
11.    В дните, в които не са предвидени събития в седмичния график на Читалище.то, помещението е отворено за свободно ползване от членовете, симпатизантите и гостите на Читалище.то от 17.30 до 21.30 ч.
12.    Организаторът на събитие, независимо дали е член на Читалище.то или  гост/симпатизант отговаря за възстановяването на вреди причинени на имуществото на Читалище.то по време на събитието.

III.    CO-WORKING ПРОСТРАНСТВО
13.    Co-working пространството има работно време – всеки делничен ден от 9 до 17.00 ч. В този интервал от време помещението на Читалище.то не е отворено за други събития, за да се осигури нормална работна атмосфера  за co-working.
14.    Ползвателите на co-working услугата могат да използват пространството и след 17 ч. както и събота и неделя, когато в тези времеви интервали няма други събития.
15.    Условията, при които се ползва помещението като co-working пространство се уреждат с писмен договор между Читалище.то и ползвателите на co-working.

IV.    ДОСТЪП ДО ПОМЕЩЕНИЕТО
16.    Достъп до помещението на Читалище.то имат:
-    органите на Читалище.то,
-    членовете на читалището при установения ред и седмичния график на Читалище.то.
-    Клиентите на Co-working пространството при установения в договорите и правилника ред.
-    Гостите и посетителите на събития на Читалище.то.
17.    Достъпът до помещението на Читалище.то е свободен между 17.30 и 21.30 ч., през останалото време се извършва чрез електронни карти, които се предават от Секретаря на лицата, които имат право на достъп. Предаването се извършва с приемно-предавателен протокол.  Хората, които загубят правото си на достъп до помещението на Читалище.то следва незабавно да върнат своите карти на Секретаря.

18.    В помещението на Читалище.то е забранено тютюнопушнето!С уважение,

Екип на Читалище.то

За контакт: Любомир Авджийски
0988 938 757

Няма коментари:

Публикуване на коментар